xếp hạng bảng a Fanshot

Đây là Xabi Alonso mặc đồ Ghostbuster

+

Không có gì to tát. Ngoài toàn bộ "OMG điều này thật tuyệt vời !!!" diện mạo.